Kitchen furniture for you

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ
Пун називКомунално предузеће „Градска чистоћа“ акционарско друштво Градишка
Скраћени називКП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка
Правни статусАкционарско друштво
Адреса/СједиштеБистричка 1
Телефон/Факс051/813-225; 051/814-790
Маил адресаgradiskacistoca@gmail.com
Матични број01941429
Шифра и назив регистроване ђелатности38.11 прикупљање неопасног отпада
ЈИБ4401059210008
ПИБ401059210008
Жиро рачун5510330001150724 Уницредит Банк доо Бања Лука 5673231100047431 Сбербанк а.д. Бања Лука
Чланови скупштинеАкционари предузећа
Чланови Надзорног одбораИгор Марчета, предсједник Остоја Травар, члан Далиборка Васиљевић, члан
Чланови УправеРената Обрадовић Поповић, в.д. директора Драган Благојевић, извршни директор за техничке послове

Увод

Основне напомене

Plan poslovanja preduzeća predstavlja utvrđivanje ciljeva i zadataka kao i mjere i aktivnosti koje je neophodno poduzeti da bi se utvrđeni ciljevi i zadaci realizovali. Planom se stvaraju odgovarajuće pretpostavke za donošenje mjera i odluka od strane Uprave kojima treba da se obezbjedi kontinuitet poslovanja i poboljša uspješnost poslovanja. Plan poslovanja za 2021. godinu sačinjen je po metodologiji koja omogućava sagledavanje svih bitnih elemenata u poslovanju preduzeća. Ovim planom poslovanja se pokušava obuhvatiti niz aktivnosti i poslova kojima se bavi KP „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška (u daljem tekstu: Preduzeće), te što realnije planirati stavke koje su bitne za poslovanje, a bazirane su na realizovanim poslovima u 2020. godini.

Правни статус предузећа

Komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška nastalo je transformacijom i promjenom oblika organizovanja od Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ p.o. Gradiška u akcionarsko društvo po osnovu promjene strukture vlasništva privatizacijom državnog kapitala u preduzećima (Sl. gl. RS, br. 51/2006, 1/2007 i 53/2007) i odobravanjem razmjene akcija za vaučere izvršenim od strane Direkcije za privatizaciju Republike Srpske Obavještenjem o izvršenoj privatizaciji broj 1267-01/2001 od 23.04.2003. godine. Preduzeće je otvoreno akcionarsko društvo koje obavlja djelatnost od opšteg interesa upisanu u sudski registar radi sticanja dobiti. KP „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška je Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci upisano u Sudski registar kao Komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ akcionarsko društvo Gradiška, sa sjedištem u Gradišci, u ulici Bistrička 1.
 • Број рјешења о упису субјекта у судски регистар: 1-11947-00
 • Матични регистарски број субјекта: 1-1194-00
 • Матични број: 01941429
 • Основни капитал предузећа износи 313.186,00 КМ.
Управљачка структура предузећа је утврђена Статутом, те исту чини: 1. Скупштина акционара 2. Наџорни одбор 3. Управа предузећа Акционари предузећа су: 1. Grad Gradiška – 62,575275 % 2. PREF a.d. Banja Luka – 9,623993 % 3. Dubravko Vučić, Banja Luka – 4,919122 % 4. Ostali akcionari – 22,88161 % Preduzeće djeluje kao jedinstvena cjelina, a obaveze Preduzeća koje proističu iz registrovane djelatnosti su sljedeće:
 • прикупљање и одвоз мијешаног комуналног отпада;
 • прикупљање и селекција (раздвајање) секундарних сировина;
 • одржавање јавне хигијене (чишћење и прање улица и тротоара);
 • одржавање зелених површина и дрвореда;
 • послови хуманитарног азила за напуштене и изгубљене псе;
 • услуге наплате таксе за теретна моторна возила и паркинг;
 • услуге рада на сточним пијацама у Градишци и Новој Тополи;
 • одржавање градских и локалних улица, некатегорисаних путева и јавних површина на подручју града Градишка;
 • хоризонтална и вертикална сигнализација;
 • други послови у оквиру регистрованих дјелатности;

Управљачка и организациона структура предузећа

Управа Предузећа надгледа План пословања Предузећа, те врши реализације како би се кретала у оквирима плана пословања и по потреби у складу са циљевима плана, ревидира га и усаглашава са кретањима на комерцијалном тржишту. Управа и Наџорни одбор одговорни су за поштовање поступака јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и другим прописима. Управа Предузећа води и организује пословање Предузећа, води рачуна о ликвидности и солвентности Предузећа, одговара за законитост рада у Предузећу, доноси опште и пословне акте, предлаже одлуке Скупштини акционара путем Наџорног одбора, извршава препоруке, мишљења, закључке и одлуке Наџорног одбора и Скупштине акционара,.

Број запослених

На дан 31.12.2020. године предузеће је запошљавало 107 радника. Број и структура запослених по стручној спреми на дан 31.12.2020. године приказана је у сљедећем табеларном прегледу:
Табела 1 – Број и структура запослених
ГрупаСтручна спремаСтање на дан 31.12.2020. год%
IВСС2422,42
IIССС3431,77
IIIКВ1715,88
IVНК3229,93
УКУПНО107100
Највеће учешће у укупној квалификационој структури односи се на ССС раднике, који у укупном броју запослених учествују са 31.77%, што је оправдано с обзиром на ђелатност са којом се Предузеће бави. Шематски приказ организације КП “Градска чисточа” а.д. Градишка

Темељне одреднице пословне политике

U cilju uspješnosti poslovanja, Uprava provodi poslovnu politiku Preduzeća primjenjujući svu zakonsku regulativu vezanu za djelatnost i Statut Preduzeća. Preduzeće obavlja djelatnosti koje su od posebnog društvenog interesa, a koje se odnose na prikupljanje i odvoz otpada sa područja grada, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, saobraćajnica, upravljanje javnim parkiralištima, kao i poslove koje se odnose na nasipanje i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva. Usluga prikupljanja i odvoza otpada obuhvata odvoz svih vrsta komunalnog otpada od domaćinstava i privrednih subjekata. Prihod od pružanja ovih usluga je dominantan u ukupnim prihodima Preduzeća. U nastojanju da područje grada Gradiška bude u što većoj mjeri obuhvaćeno uslugom pomenute djelatnosti sa ciljem postizanja boljih ekonomskih i ekoloških efekata, tokom 2021. godine usluge sakupljanja i odvoza otpada će pokriti oko 90% teritorije. Obuhvatanjem skoro cijele teritorije grada Gradiška u pružanju gore pomenutih usluga broj novih korisnika bi se trebao povećati za 700, u odnosu na prethodnu godinu. Planom za 2021. godinu predviđeno je da se pokušaju maksimalno rješiti problemi koje komunalno preduzeće ima prilikom sklapanja ugovora sa fizičkim licima koja isti ne žele da prihvate, kao i probleme koji se odnose sa zaostalim i nenaplativim zastarilim potraživanjima. U tabeli ispod će se prikazati kretanje broja korisnika u periodu od 2017. – 2020. godine.
Табела 2 – број корисника услуге чистоћа по годинама (2017.-2020.)
ГОДИНАФизичка лицаПравна лица СОНПравна лица ФИРМАУкупно корисника
201714.23568035615.274
201814.49763534615.478
201915.50467035616.530
202015.79173535616.882
U tabeli se može vidjeti da je unazad nekoliko godina došlo do značajnog povećanja broja korisnika usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, te ta praksa će se nastaviti i u toku 2021. godine. U toku 2020te godine broj novih korisnika je 352, taj broj bi bio i veći da nije bilo dosta obustava iz domaćinstava koja više nisu aktivna. Situacija izazvana COVID-19 je značajno uticala na ukupan broj novih korisnika, jer službe koje se odnose na ovu oblast dobar dio godine nisu radile sa strankama zbog situacije sa COVID-19. Plan KP „Gradska čistoća“ kada su u pitanju novi korisnici usluga za 2021. godinu je sljedeći: • izvršiti analizu dosadašnjeg obuhvata KP „Gradska čistoća“ te pronaći sve korisnike koji nisu zaduženi za stavku čistoća, a treba da budu, te iste zadužiti, • izvršiti procjenu za proširenje obuhvata KP „Gradska čistoća“ – Cimiroti, Cerovljani, Kozinci, Romanovci, Vakuf i druge mjesne zajednice gdje se primjeti da postoji takva mogućnost, • Još više unaprijediti saradnju sa Inspekcijom i Komunalnom policijom, te sve korisnike koji su do sada izbjegavali sklopiti ugovore o zaduženju za stavku čistoće zadužiti uz pomoć Komunalne policije i zakonskih regulativa, • pokušati dogovoriti saradnju sa pravnim licima koja su u prethodnom periodu otkazali usluge, • pronaći nove korisnike, koristeći baze podataka drugih preduzeća, • izvršiti analizu postojećih korisnika te izvršiti potrebne korekcije, • vršiti analize plaćanja fizičkih i pravnih lica, te poboljšati procente naplate;

Послови јавне хигијене и хортикултуре

Ова служба подразумијева низ свакодневних активности на одржавању, чишћењу и прању подручја града, као и периодично чишћење на подручју МЗ Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова. У априлу мјесецу проводи се прољетна акција чишћења и уређења града. У циљу очувања и одржавања постојећих зелених површина потребно је предузети сљедеће активности: 1. у парковима у ужем центру града вршити кошење минимално 15 пута годишње; 2. вршити ђелимичну до потпуну реконструкцију уништених или оштећених травњака; 3. орезивати живе ограде и украсно грмље, односно вршити њихово обликовање три до четири пута годишње; 4. орезивање украсног жбуња вршити у складу са динамиком цвијетања и карактериситкама врсте; 5. одржавати, уређивати и опремати јавне, зелене и рекреационе површине као што су: паркови, дрвореди, травњаци, зелене површине поред саобраћајница и стамбено пословних објеката , површине за рекреацију, обале ријека и сл. 6. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као што су: паркови, дрвореди, травњаци, зелене површине поред саобраћајница и стамбено пословних објеката , површине за рекреацију, обале ријека и сл. 7. одржавати дрвеће и шумско растиње у парковима и дрворедима поткресавањем, залијевањем, замјеном дотрајалих и болесних стабала и вршити њихову заштиту од болести и штеточина; Активности у оквиру хортикултуре подељене су на производњу, одржавање и дизајн. Ove aktivnosti u preduzeću podrazumjevaju sljedeće: 1. priprema plastenika za cvijeće (proljeće i jesen); 2. pikiranje, uzgoj i zaštita cvijeća u plasteniku (proljeće i jesen); 3. radovi na javnim cvijetnim površinama (dopuna supstrata); 4. orezivanje, prihrana i hemijska zaštita ruža; 5. sadnja cvijeća na predviđene javne površine (proljeće i jesen); 6. vegetativno razmnožavanje ruža i lovor višnje; Pobrojane aktivnosti potrebno je preduzimati tokom cijele godine u zavisnosti od vegetativnog perioda i godišnjeg doba. У току 2020. године путем Јавног позива одржана је Манифестација у циљу уређења и очувања животне средине гђе се вршио избор најуређенијег дворишта и балкона на подручју града Градишка, под називом „Најкутак“. Право на такмичење имали су корисници наших услуга који су редовне платише. Ова Манифестација ће се одржати и у току 2021. године.

Послови сакупљања, рециклаже и транспорта отпада

Poslovi javne higijene, na osnovu Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu predviđaju: 1. Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava i pavnih lica za područja grad Gradiška; 2. Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada sa javnih površina u naseljenim mjestima; 3. Prikupljanje i odvoz selektiranog otpada (kartona, papira, plastike); 4. Čišćenje javno saobraćajnih površina (gradske ulice, trotoari, trgovi, javna parkirališta) i odvoz miješanog otpada sa javnih površina; 5. Pranje saobraćajnih površina, vanredno pranje saobraćajnih površina (poslije vremenskih nepogoda, povećanog obima korištenja površina, itd.); 6. Poslove higijeničarske službe koja zbrinjava napuštene, stradale i uginule životinje; Uže gradsko područje, koje u najvećoj mjeri čine korisnici zajedničkih stambenih jedinica, sa uslugom odvoza otpada biće svakodnevno pokriveno, a ostala obuhvaćena područja – naselja sa utvrđenom sedmičnom dinamikom. Preduzeće u 2021.oj godini planira zajedno sa gradom Gradiška, lokalnim stanovništvom i firmama koje se bave reciklažom, da razvija saradnju, te praksu odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, koja se sakupi u reciklažnim ostrvima, po pravnim subjektima i domaćinstvima. Grad Gradiška bi tako postala primjer lokalne zajednice gdje se primjenjuju ekološki ispravne metode upravljanja otpadom, odnosno reciklaža i iskorištenje ambalažnog otpada uz najveće moguće ekološke beneficije na ekonomski najefikasniji način. Osnovni ciljevi upravljanja otpadom u narednom razdoblju jesu smanjenje nastanka otpada, smanjenje količine otpada koju treba deponovati razvojem sistema odvojenog sakupljanja pojedinih kategorija otpada i smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na deponijama neopasnog otpada.

Зимска служба

Preduzeće obavlja stručne poslove zimske službe koji se odnose na prohodnosti gradskih ulica, trotoara, trgova i drugih saobraćajnih površina radi sigurnosti odvijanja saobraćaja pješaka i vozila. Organizacija i rad zimske službe vršiće se na način utvrđen Planom zimske službe na gradskim ulicama za 2020/2021. godinu. Poslove zimske službe Preduzeće će obavljati i u ruralnom dijelu Grada na lokalnim i nekategorisanim putevima kojim saobraćaju autobusi. Nosilac posla je KP „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška uz angažovanje većeg broja podizvođača čija su sjedišta na određenom području izvan gradske zone. Razlog za ovaj vid organizacije je dužina putne mreže koja se mora održavati, jer Preduzeće nema dovoljan broj vozila da bi se obavili svi navedeni poslovi.

Одрживо управљање отпадом

Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srpske, sistem upravljanja otpadom definisan je na način da se obezbijedi najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i mjerama smanjenja: zagađenja voda, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svijet; opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara; negativnih uticaja na predjele i prirodna dobra posebnih vrijednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa. Upravljanje otpadom predstavlja djelatnost od opšteg interesa i podrazumijeva sprovođenje propisanih mjera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom poslije zatvaranja. Сходно Закону, управљање отпадом заснива се на сљедећим начелима: начело избора најпогодније опције за животну средину; начело близине и заједничког приступа управљању отпадом; начело хијерархије управљања отпадом; начело одговорности и начело „загађивач плаћа“. Komunalni otpad predstavlja otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva. Sakupljanje otpada predstavlja aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili miješanja otpada radi transporta. Sakupljanje otpada u gradu Gradiška odvija se na uobičajeni način, upotrebom kanti i kontejnera postavljenih na odabranim lokacijama na teritorijama urbanih i djelimično ruralnih predjela. Količine prikupljenog otpada date su u tabeli 3.
Табела 3. – Количине прикупљеног комуналног отпада по годинама
Година
2016.2017.2018.2019.2020
Прикупљени отпад (тона)11.146,4810.996,1211.383,6511.966,9011.257,02
У циљу побољшања стања у области управљања комуналним отпадом неопходно је поштивање постојеће законске регулативе као и донесених стратешких докумената – Стратегија управљања отпадом 2017-2026. године Општи циљ: razviti održivi sistem upravljanja otpadom na načelima upravljanja otpadom uz provođenje konstantne edukacije na svim nivoima društva i privrede. Ispravna klasifikacija otpada osnov je osiguranja provođenja sakupljanja, transporta, skladištenja i obrade otpada, na način koji osigurava zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, a u skladu sa zakonskim zahtjevima. Sistem klasifikacije otpada primjenjuje se u cijeloj EU i temelj je svih nacionalnih i međunarodnih obaveza prijavljivanja otpada. Jedno od načela upravljanja otpadom jeste i načelo hijerarhije upravljanja otpadom koje predstavlja redoslijed prioriteta upravljanja otpadom i to: redukciju stvaranja otpada, ponovnu upotrebu, reciklažu, iskorišćenje (kompostiranje, spaljivanje uz iskorišćenje energije).

Структура инвестиција

U toku 2020. godine, KP „Gradska čistoća“ je izvršila nabavku opreme: • Specijalno vozilo, autopodizač, za odvoz mješanog komunalnog otpada; • Izvršena je nabavka 16 kontejnera od 1 m3; • Izvršena je nabavka 10 kontejnera od 5 m3; • Izvršena je nabavka multifunkcionalnog traktora za uređenje zelenih površina; Struktura investicija za 2021. godinu je: • Nabavka novog vozila, autosmećara 16 m3 200.000,00 KM; • Nabavka novih kontejnera od 1 m3 ( 50 kom) 20.000,00 KM; • Nabavka novih kontejenra od 5 m3 (10 kom) 15.000,00 KM; • Nabavka multifunkcionalne polovne radne mašine (traktor) 20.000,00 KM; • Nabavka službenog automobila 20.000,00 KM; • Remont postojeće opreme 50.000,00 KM; • Укупно: 325.000,00 КМ; Sredstva za finansiranje investicija planirana su dijelom iz vlastitih izvora a dijelom iz kreditne linije. S nabavkom nove opreme i sa postojećom opremom Preduzeće očekuje da pruži kvalitetne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na čitavom području grada Gradiška, kao i usluge javne higijene. Planirana je optimalna iskorištenost kapaciteta preduzeća.

Правна регулатива

Скупштина општине Градишка је у току 2017. године донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду (Сл. гл. општине Градишка, бр. 7/17) гђе се наводи да правна лица, предузетници и физичка лица као и други имаоци и произвођачи комуналног отпада који по својој природи и својствима одговара отпаду из домаћинства, дужни су набавити посуде за одлагање отпада и закључити уговор о одвозу отпада са правним лицем коме је град Градишка повјерила вршење комуналне ђелатности збрињавања отпада из стамбених и пословних простора. У овој Одлуци донешено је да је забрањено спаљивати, затрпавати или на други неприкладан начин уништавати комунални отпад, те га одлагати изван посуда за одлагање отпада и на другим за то непредвиђеним мјестима. Скупштина града Градишка је дефинисала и минималну квадратуру за објекте који се повремено користе у току године на коју ће се наплаћивати услуга КП „Градска чистоћа“, та квадратура износи 37 м2.

Цијене услуга

Цјеновник услуга КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка за 2021. годину, је следећи: Одвоз отпада цијена у КМ са ПДВ -одвоз отпада контејнером 1.1 м3 52,65 -одвоз отпада контејнером 5 м3 179,09 -одвоз отпада полипом 233,59 -превоз отпада возилом (ТАМ)80 124,58 Услуге јед.мј. цијена у КМ са ПДВ -одвоз отпада за домаћинства м² 0,18 -минимална квадратура 37 м² 6,66 -одвоз отпада за занатску ђелатност 1 м² 0,62 -одвоз отпада за занатску ђелатност 2 м² 0,94 -одвоз отпада за остале ђелатности м² 0,46 -одвоз клаоничког отпада кг 0,20

Финансијски план

Очекивани резултати пословања за 2021. годину су:
Табела 4. – очекивани пословни резултати за 2021. годину
Р.б.ОПИСВриједност у КМ
1.Укупни приходи3.650.000,00
2.Трошкови материјала155.000,00
3.Трошкови горива и енергије270.000,00
4.Трошкови бруто зарада2.000.000,00
5.Трошкови осталих бруто личних расхода50.000,00
6.Трошкови услуга одржавања основних средстава60.000,00
7.Трошкови амортизације130.000,00
8.Нематеријални трошкови180.000,00
9.Трошкови производних услуга230.000,00
10.Расходи по сонову исправке вриједности потраживања130.000,00
11.Трошкови производних услуга (депоновање отпада)350.000,00
12.Камате40.000,00
13.Остали расходи30.000,00
14.Укупни расходи (2-13)3.625.000,00
15.Бруто добит (1-14)25.000,00