О нама

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ
Пун назив Комунално предузеће „Градска чистоћа“ акционарско друштво Градишка
Скраћени назив КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка
Правни статус Акционарско друштво
Адреса/Сједиште Бистричка 1
Телефон/Факс 051/813-225; 051/814-790
Маил адреса gradiskacistoca@gmail.com
Матични број 01941429
Шифра и назив регистроване ђелатности 38.11 прикупљање неопасног отпада
ЈИБ 4401059210008
ПИБ 401059210008
Жиро рачун 5510330001150724 Уницредит Банк доо Бања Лука 5673231100047431 Сбербанк а.д. Бања Лука
Чланови скупштине Акционари предузећа
Чланови Надзорног одбора Игор Марчета, предсједник Остоја Травар, члан Далиборка Васиљевић, члан
Чланови Управе Рената Обрадовић Поповић, в.д. директора Драган Благојевић, извршни директор за техничке послове

Увод

Основне напомене

План пословања предузећа представља утврђивање циљева и задатака као и мјере и активности које је неопходно подузети да би се утврђени циљеви и задаци реализовали. Планом се стварају одговарајуће претпоставке за доношење мјера и одлука од стране Управе којима треба да се обезбједи континуитет пословања и побољша успјешност пословања. План пословања за 2021. годину сачињен је по методологији која омогућава сагледавање свих битних елемената у пословању предузећа. Овим планом пословања се покушава обухватити низ активности и послова којима се бави КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка (у даљем тексту: Предузеће), те што реалније планирати ставке које су битне за пословање, а базиране су на реализованим пословима у 2020. години.

Правни статус предузећа

Комунално предузеће „Градска чистоћа“ а.д. Градишка настало је трансформацијом и промјеном облика организовања од Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ п.о. Градишка у акционарско друштво по основу промјене структуре власништва приватизацијом државног капитала у предузећима (Сл. гл. РС, бр. 51/2006, 1/2007 и 53/2007) и одобравањем размјене акција за ваучере извршеним од стране Дирекције за приватизацију Републике Српске Обавјештењем о извршеној приватизацији број 1267-01/2001 од 23.04.2003. године. Предузеће је отворено акционарско друштво које обавља ђелатност од општег интереса уписану у судски регистар ради стицања добити. КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка је Рјешењем Основног суда у Бањој Луци уписано у Судски регистар као Комунално предузеће „Градска чистоћа“ акционарско друштво Градишка, са сједиштем у Градишци, у улици Бистричка 1.
 • Број рјешења о упису субјекта у судски регистар: 1-11947-00
 • Матични регистарски број субјекта: 1-1194-00
 • Матични број: 01941429
 • Основни капитал предузећа износи 313.186,00 КМ.
Управљачка структура предузећа је утврђена Статутом, те исту чини: 1. Скупштина акционара 2. Наџорни одбор 3. Управа предузећа Акционари предузећа су: 1. Град Градишка – 62,575275 % 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука – 9,623993 % 3. Дубравко Вучић, Бања Лука – 4,919122 % 4. Остали акционари – 22,88161 % Предузеће ђелује као јединствена цјелина, а обавезе Предузећа које проистичу из регистроване ђелатности су сљедеће:
 • прикупљање и одвоз мијешаног комуналног отпада;
 • прикупљање и селекција (раздвајање) секундарних сировина;
 • одржавање јавне хигијене (чишћење и прање улица и тротоара);
 • одржавање зелених површина и дрвореда;
 • послови хуманитарног азила за напуштене и изгубљене псе;
 • услуге наплате таксе за теретна моторна возила и паркинг;
 • услуге рада на сточним пијацама у Градишци и Новој Тополи;
 • одржавање градских и локалних улица, некатегорисаних путева и јавних површина на подручју града Градишка;
 • хоризонтална и вертикална сигнализација;
 • други послови у оквиру регистрованих дјелатности;

Управљачка и организациона структура предузећа

Управа Предузећа надгледа План пословања Предузећа, те врши реализације како би се кретала у оквирима плана пословања и по потреби у складу са циљевима плана, ревидира га и усаглашава са кретањима на комерцијалном тржишту. Управа и Наџорни одбор одговорни су за поштовање поступака јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и другим прописима. Управа Предузећа води и организује пословање Предузећа, води рачуна о ликвидности и солвентности Предузећа, одговара за законитост рада у Предузећу, доноси опште и пословне акте, предлаже одлуке Скупштини акционара путем Наџорног одбора, извршава препоруке, мишљења, закључке и одлуке Наџорног одбора и Скупштине акционара,.

Број запослених

На дан 31.12.2020. године предузеће је запошљавало 107 радника. Број и структура запослених по стручној спреми на дан 31.12.2020. године приказана је у сљедећем табеларном прегледу:
Табела 1 – Број и структура запослених
Група Стручна спрема Стање на дан 31.12.2020. год %
I ВСС 24 22,42
II ССС 34 31,77
III КВ 17 15,88
IV НК 32 29,93
УКУПНО 107 100
Највеће учешће у укупној квалификационој структури односи се на ССС раднике, који у укупном броју запослених учествују са 31.77%, што је оправдано с обзиром на ђелатност са којом се Предузеће бави. Шематски приказ организације КП “Градска чисточа” а.д. Градишка

Темељне одреднице пословне политике

У циљу успјешности пословања, Управа проводи пословну политику Предузећа примјењујући сву законску регулативу везану за ђелатност и Статут Предузећа. Предузеће обавља ђелатности које су од посебног друштвеног интереса, а које се односе на прикупљање и одвоз отпада са подручја града, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, саобраћајница, управљање јавним паркиралиштима, као и послове које се односе на насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева. Услуга прикупљања и одвоза отпада обухвата одвоз свих врста комуналног отпада од домаћинстава и привредних субјеката. Приход од пружања ових услуга је доминантан у укупним приходима Предузећа. У настојању да подручје града Градишка буде у што већој мјери обухваћено услугом поменуте ђелатности са циљем постизања бољих економских и еколошких ефеката, током 2021. године услуге сакупљања и одвоза отпада ће покрити око 90% територије. Обухватањем скоро цијеле територије града Градишка у пружању горе поменутих услуга број нових корисника би се требао повећати за 700, у односу на претходну годину. Планом за 2021. годину предвиђено је да се покушају максимално рјешити проблеми које комунално предузеће има приликом склапања уговора са физичким лицима која исти не желе да прихвате, као и проблеме који се односе са заосталим и ненаплативим застарилим потраживањима. У табели испод ће се приказати кретање броја корисника у периоду од 2017. – 2020. године.
Табела 2 – број корисника услуге чистоћа по годинама (2017.-2020.)
ГОДИНА Физичка лица Правна лица СОН Правна лица ФИРМА Укупно корисника
2017 14.235 680 356 15.274
2018 14.497 635 346 15.478
2019 15.504 670 356 16.530
2020 15.791 735 356 16.882
У табели се може видјети да је уназад неколико година дошло до значајног повећања броја корисника услуга одвоза мијешаног комуналног отпада, те та пракса ће се наставити и у току 2021. године. У току 2020те године број нових корисника је 352, тај број би био и већи да није било доста обустава из домаћинстава која више нису активна. Ситуација изазвана КОВИД-19 је значајно утицала на укупан број нових корисника, јер службе које се односе на ову област добар дио године нису радиле са странкама због ситуације са КОВИД-19. План КП „Градска чистоћа“ када су у питању нови корисници услуга за 2021. годину је сљедећи: • извршити анализу досадашњег обухвата КП „Градска чистоћа“ те пронаћи све кориснике који нису задужени за ставку чистоћа, а треба да буду, те исте задужити, • извршити процјену за проширење обухвата КП „Градска чистоћа“ – Цимироти, Церовљани, Козинци, Романовци, Вакуф и друге мјесне заједнице гђе се примјети да постоји таква могућност, • Још више унаприједити сарадњу са Инспекцијом и Комуналном полицијом, те све кориснике који су до сада избјегавали склопити уговоре о задужењу за ставку чистоће задужити уз помоћ Комуналне полиције и законских регулатива, • покушати договорити сарадњу са правним лицима која су у претходном периоду отказали услуге, • пронаћи нове кориснике, користећи базе података других предузећа, • извршити анализу постојећих корисника те извршити потребне корекције, • вршити анализе плаћања физичких и правних лица, те побољшати проценте наплате;

Послови јавне хигијене и хортикултуре

Ова служба подразумијева низ свакодневних активности на одржавању, чишћењу и прању подручја града, као и периодично чишћење на подручју МЗ Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова. У априлу мјесецу проводи се прољетна акција чишћења и уређења града. У циљу очувања и одржавања постојећих зелених површина потребно је предузети сљедеће активности: 1. у парковима у ужем центру града вршити кошење минимално 15 пута годишње; 2. вршити ђелимичну до потпуну реконструкцију уништених или оштећених травњака; 3. орезивати живе ограде и украсно грмље, односно вршити њихово обликовање три до четири пута годишње; 4. орезивање украсног жбуња вршити у складу са динамиком цвијетања и карактериситкама врсте; 5. одржавати, уређивати и опремати јавне, зелене и рекреационе површине као што су: паркови, дрвореди, травњаци, зелене површине поред саобраћајница и стамбено пословних објеката , површине за рекреацију, обале ријека и сл. 6. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као што су: паркови, дрвореди, травњаци, зелене површине поред саобраћајница и стамбено пословних објеката , површине за рекреацију, обале ријека и сл. 7. одржавати дрвеће и шумско растиње у парковима и дрворедима поткресавањем, залијевањем, замјеном дотрајалих и болесних стабала и вршити њихову заштиту од болести и штеточина; Активности у оквиру хортикултуре подељене су на производњу, одржавање и дизајн. Ове активности у предузећу подразумјевају сљедеће: 1. припрема пластеника за цвијеће (прољеће и јесен); 2. пикирање, узгој и заштита цвијећа у пластенику (прољеће и јесен); 3. радови на јавним цвијетним површинама (допуна супстрата); 4. орезивање, прихрана и хемијска заштита ружа; 5. садња цвијећа на предвиђене јавне површине (прољеће и јесен); 6. вегетативно размножавање ружа и ловор вишње; Побројане активности потребно је предузимати током цијеле године у зависности од вегетативног периода и годишњег доба. У току 2020. године путем Јавног позива одржана је Манифестација у циљу уређења и очувања животне средине гђе се вршио избор најуређенијег дворишта и балкона на подручју града Градишка, под називом „Најкутак“. Право на такмичење имали су корисници наших услуга који су редовне платише. Ова Манифестација ће се одржати и у току 2021. године.

Послови сакупљања, рециклаже и транспорта отпада

Послови јавне хигијене, на основу Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину предвиђају: 1. Прикупљање и одвоз мијешаног комуналног отпада из домаћинстава и павних лица за подручја град Градишка; 2. Прикупљање и одвоз мијешаног комуналног отпада са јавних површина у насељеним мјестима; 3. Прикупљање и одвоз селектираног отпада (картона, папира, пластике); 4. Чишћење јавно саобраћајних површина (градске улице, тротоари, тргови, јавна паркиралишта) и одвоз мијешаног отпада са јавних површина; 5. Прање саобраћајних површина, ванредно прање саобраћајних површина (послије временских непогода, повећаног обима кориштења површина, итд.); 6. Послове хигијеничарске службе која збрињава напуштене, страдале и угинуле животиње; Уже градско подручје, које у највећој мјери чине корисници заједничких стамбених јединица, са услугом одвоза отпада биће свакодневно покривено, а остала обухваћена подручја – насеља са утврђеном седмичном динамиком. Предузеће у 2021.ој години планира заједно са градом Градишка, локалним становништвом и фирмама које се баве рециклажом, да развија сарадњу, те праксу одвојеног одлагања и рециклаже амбалажног отпада, која се сакупи у рециклажним острвима, по правним субјектима и домаћинствима. Град Градишка би тако постала примјер локалне заједнице гђе се примјењују еколошки исправне методе управљања отпадом, односно рециклажа и искориштење амбалажног отпада уз највеће могуће еколошке бенефиције на економски најефикаснији начин. Основни циљеви управљања отпадом у наредном раздобљу јесу смањење настанка отпада, смањење количине отпада коју треба депоновати развојем система одвојеног сакупљања појединих категорија отпада и смањење количине биоразградивог отпада који се одлаже на депонијама неопасног отпада.

Зимска служба

Предузеће обавља стручне послове зимске службе који се односе на проходности градских улица, тротоара, тргова и других саобраћајних површина ради сигурности одвијања саобраћаја пјешака и возила. Организација и рад зимске службе вршиће се на начин утврђен Планом зимске службе на градским улицама за 2020/2021. годину. Послове зимске службе Предузеће ће обављати и у руралном дијелу Града на локалним и некатегорисаним путевима којим саобраћају аутобуси. Носилац посла је КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка уз ангажовање већег броја подизвођача чија су сједишта на одређеном подручју изван градске зоне. Разлог за овај вид организације је дужина путне мреже која се мора одржавати, јер Предузеће нема довољан број возила да би се обавили сви наведени послови.

Одрживо управљање отпадом

Законом о управљању отпадом Републике Српске, систем управљања отпадом дефинисан је на начин да се обезбиједи најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мјерама смањења: загађења вода, ваздуха и земљишта; опасности по биљни и животињски свијет; опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; негативних утицаја на пређеле и природна добра посебних вриједности и нивоа буке и непријатних мириса. Управљање отпадом представља ђелатност од општег интереса и подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и наџор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом послије затварања. Сходно Закону, управљање отпадом заснива се на сљедећим начелима: начело избора најпогодније опције за животну средину; начело близине и заједничког приступа управљању отпадом; начело хијерархије управљања отпадом; начело одговорности и начело „загађивач плаћа“. Комунални отпад представља отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. Сакупљање отпада представља активност систематског сакупљања, разврставања и/или мијешања отпада ради транспорта. Сакупљање отпада у граду Градишка одвија се на уобичајени начин, употребом канти и контејнера постављених на одабраним локацијама на територијама урбаних и ђелимично руралних пређела. Количине прикупљеног отпада дате су у табели 3.
Табела 3. – Количине прикупљеног комуналног отпада по годинама
Година
2016. 2017. 2018. 2019. 2020
Прикупљени отпад (тона) 11.146,48 10.996,12 11.383,65 11.966,90 11.257,02
У циљу побољшања стања у области управљања комуналним отпадом неопходно је поштивање постојеће законске регулативе као и донесених стратешких докумената – Стратегија управљања отпадом 2017-2026. године Општи циљ: развити одрживи систем управљања отпадом на начелима управљања отпадом уз провођење константне едукације на свим нивоима друштва и привреде. Исправна класификација отпада основ је осигурања провођења сакупљања, транспорта, складиштења и обраде отпада, на начин који осигурава заштиту животне средине и здравља људи, а у складу са законским захтјевима. Систем класификације отпада примјењује се у цијелој ЕУ и темељ је свих националних и међународних обавеза пријављивања отпада. Једно од начела управљања отпадом јесте и начело хијерархије управљања отпадом које представља редослијед приоритета управљања отпадом и то: редукцију стварања отпада, поновну употребу, рециклажу, искоришћење (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије).

Структура инвестиција

У току 2020. године, КП „Градска чистоћа“ је извршила набавку опреме: • Специјално возило, аутоподизач, за одвоз мјешаног комуналног отпада; • Извршена је набавка 16 контејнера од 1 м3; • Извршена је набавка 10 контејнера од 5 м3; • Извршена је набавка мултифункционалног трактора за уређење зелених површина; Структура инвестиција за 2021. годину је: • Набавка новог возила, аутосмећара 16 м3 200.000,00 КМ; • Набавка нових контејнера од 1 м3 ( 50 ком) 20.000,00 КМ; • Набавка нових контејенра од 5 м3 (10 ком) 15.000,00 КМ; • Набавка мултифункционалне половне радне машине (трактор) 20.000,00 КМ; • Набавка службеног аутомобила 20.000,00 КМ; • Ремонт постојеће опреме 50.000,00 КМ; • Укупно: 325.000,00 КМ; Средства за финансирање инвестиција планирана су дијелом из властитих извора а дијелом из кредитне линије. С набавком нове опреме и са постојећом опремом Предузеће очекује да пружи квалитетне услуге прикупљања и одвоза комуналног отпада на читавом подручју града Градишка, као и услуге јавне хигијене. Планирана је оптимална искориштеност капацитета предузећа.

Правна регулатива

Скупштина општине Градишка је у току 2017. године донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду (Сл. гл. општине Градишка, бр. 7/17) гђе се наводи да правна лица, предузетници и физичка лица као и други имаоци и произвођачи комуналног отпада који по својој природи и својствима одговара отпаду из домаћинства, дужни су набавити посуде за одлагање отпада и закључити уговор о одвозу отпада са правним лицем коме је град Градишка повјерила вршење комуналне ђелатности збрињавања отпада из стамбених и пословних простора. У овој Одлуци донешено је да је забрањено спаљивати, затрпавати или на други неприкладан начин уништавати комунални отпад, те га одлагати изван посуда за одлагање отпада и на другим за то непредвиђеним мјестима. Скупштина града Градишка је дефинисала и минималну квадратуру за објекте који се повремено користе у току године на коју ће се наплаћивати услуга КП „Градска чистоћа“, та квадратура износи 37 м2.

Цијене услуга

Цјеновник услуга КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка за 2021. годину, је следећи: Одвоз отпада цијена у КМ са ПДВ -одвоз отпада контејнером 1.1 м3 52,65 -одвоз отпада контејнером 5 м3 179,09 -одвоз отпада полипом 233,59 -превоз отпада возилом (ТАМ)80 124,58 Услуге јед.мј. цијена у КМ са ПДВ -одвоз отпада за домаћинства м² 0,18 -минимална квадратура 37 м² 6,66 -одвоз отпада за занатску ђелатност 1 м² 0,62 -одвоз отпада за занатску ђелатност 2 м² 0,94 -одвоз отпада за остале ђелатности м² 0,46 -одвоз клаоничког отпада кг 0,20

Финансијски план

Очекивани резултати пословања за 2021. годину су:
Табела 4. – очекивани пословни резултати за 2021. годину
Р.б. ОПИС Вриједност у КМ
1. Укупни приходи 3.650.000,00
2. Трошкови материјала 155.000,00
3. Трошкови горива и енергије 270.000,00
4. Трошкови бруто зарада 2.000.000,00
5. Трошкови осталих бруто личних расхода 50.000,00
6. Трошкови услуга одржавања основних средстава 60.000,00
7. Трошкови амортизације 130.000,00
8. Нематеријални трошкови 180.000,00
9. Трошкови производних услуга 230.000,00
10. Расходи по сонову исправке вриједности потраживања 130.000,00
11. Трошкови производних услуга (депоновање отпада) 350.000,00
12. Камате 40.000,00
13. Остали расходи 30.000,00
14. Укупни расходи (2-13) 3.625.000,00
15. Бруто добит (1-14) 25.000,00