СЛУЖБА КОРИСНИКА УСЛУГЕ ЧИСТОЋЕ И ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

СЛУЖБА КОРИСНИКА УСЛУГЕ ЧИСТОЋЕ И ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

Служба корисника Чистоће и обједињене наплате утврђује и води евиденцију корисника комуналне услуге одвоза отпада, те исту доставља СОН-у.

Систем обједињене наплате – СОН је посебан организациони дио Градске управе овлаштен за обрачун и наплату комуналија, у своје име и за свој рачун, односно у своје име а за рачун даваоца комуналних услуга, на основу међусобно закљученог уговора. Јединствени рачун СОН-а је рачун који исказује збирни мјесечни износ обрачунате комуналије за сваког појединачног корисника из централне евиденције, на основу појединачно обрачунате комуналне услуге.

Пружање и коришћење комуналних услуга врши се на основу уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника.

Цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. Основицу за обрачун услуга чистоће представља површина стамбеног или пословног простора, док се у склопу предузећа врши и услуга одвоза отпада по контејнеру за одређена правна лица.

Корисник услуга има право на подношење рекламација на износ рачуна у року од осам дана од дана достављања рачуна. Сваки корисник услуга може да изјави рекламацију писаним путем, електронске поште или лично у пословним просторијама КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка. Рекламација која се изјављује усмено у пословним просторијама изјављује се на прописаном обрасцу чији садржај утврђује управа предузећа.

Писана рекламација треба да садржи:

  1. Име и презиме, односно назив, адресу, контакт телефон подносиоца рекламације;
  2. Име и презиме , односно назив и адресу корисника на који се односи рекламација;
  3. Разлоге због којих се рекламација улаже и
  4. Приједлог рјешења насталог проблема.

Комисија за рјешавање приговора/рекламација потрошача је дужна да у року од 30 дана од пријема рекламације подносиоцу, писменим путем или ектронском поштом, одговори на рекламацију.

Писани приговор можете послати на : КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка, Бистричка 1, 78400 Градишка или послати путем е-маила: son.cistoca@gmail.com.

Za telefonske upite, komentare, sugestije i prigovore stojimo na usluzi. Broj telefona je 051/813-225 ili 051/813-300.

Укупан број корисника услуге чистоће тренутно износи 17.052.