Kitchen furniture for you

Прикупљање и транспорт неопасног отпада
Upravljanje otpadom predstavlja djelatnost od opšteg interesa i podrazumijeva sprovođenje propisanih mjera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom poslije zatvaranja. Shodno Zakonu, upravljanje otpadom zasniva se na sljedećim načelima: načelo izbora najpogodnije opcije za životnu sredinu; načelo blizine i zajedničkog pristupa upravljanju otpadom; načelo hijerarhije upravljanja otpadom; načelo odgovornosti i načelo „zagađivač plaća“.

Основна дјелатност Комуналног предузећа „Градска чистоћа“ а.д. Градишка је прикупљање неопасног отпада (шифра 38.11).

Управљање комуналним отпадом на подручју града Градишка је у надлежности Комуналног предузећа „Градска чистоћа“ а.д. Градишка. Комунално предузеће „Градска чистоћа“ а.д. Градишка (у даљем тексту: Предузеће) обавља дјелатности које су од посебног друштвеног интереса, а које се односе на прикупљање и одвоз отпада са подручја града, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина и саобраћајница.

Према Закону о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20), отпад представља све врсте материја или предмета садржаних у листи категорија отпада (Q-листа) које власник одбацује, намјерава или мора да одбаци, у складу са Законом. Врсте отпада у смислу овог Закона су:

  • комунални отпад (кућни отпад),
  • комерцијални отпад,
  • индустријски отпад.

 

У зависности од опасних карактеристика које могу утицати на здравље људи и животну средину, наведене врсте отпада могу бити:

  • инертне – отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким промјенама, не раствара се, не сагоријева или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или угрози здравље људи;
  • неопасне – отпад који нема карактеристике опасног отпада;
  • опасне – отпад који по свом поријеклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован.

 

Разврставање отпада према наведеним особинама врши се у складу са каталогом отпада, који представља збирну листу неопасног и опасног отпада према мјесту настанка, поријеклу и према предвиђеном начину поступања, дефинисану Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/15, 79/18).

Комунални отпад представља отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства.

Сакупљање отпада представља активност систематског сакупљања, разврставања и/или мијешања отпада ради транспорта.

Предузеће посједује за прикупљање отпада 4 ауто-смећара (прикупљање отпада из контејнера запремине 1.1 м³, канти и пластичних врећа), 2 ауто-подизача (прикупљање отпада из контејера запремине 5 м³), 1 камион са грајфером (прикупљање отпада из контејнера запремине 5 м³, кабастог и отпада из вртова и паркова) и за одвоз отпада 1 камион тегљач са полуприколицом.

Отпад се прикупља од корисника наведеном опремом, довози у круг Предузећа у претоварни станицу, гдје се прикупљени отпад претовара у полуприколицу В=72 м3

и транспортује до регионалне депоније.

Претоварна станица је објекат који служи за претовар и привремено складиштење, отпада намјењеног транспорту према регионалном санитарном одлагалишту отпада.

Одлагање отпада је било који поступак или метода која се примјењује уколико не постоје могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или употребе отпада као алтернативних извора енергије у складу са Д-листом.

Депоновање отпада се врши на регионалној депонији „Рамићи“ – Бања Лука.

Прикупљање и транспорт неопасног отпада
ПРЕГЛЕДАЈТЕ НАШЕ

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ